ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет Перник и неговите комисии за периода от 10.05.2016 г. до 11.11.2016 г. включително