ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет Перник и неговите комисии за периода от 11.05.2017 г. до 01.11.2017 г.