44. ДЗ ВХ.№ ОС_131/18.03.2019Г. ОТ ВЯРА ЦЕРОВСКА – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК, ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК КЪМ 31.12.2018Г. , ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2018Г., ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2018Г. КАКТО И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 ГОДИНА.