Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Перник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация