Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Перник за 2015г.