Предложение за отстраняване на очевидна фактическа грешка в Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник