Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Приета с Решение № 706/23.01.2018г. на Общински съвет Перник/