Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Приета с Решение № 839/15.05.2018г. на Общински съвет Перник/