ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет Перник и неговите комисии за периода от 01.11.2017 г. до 01.05.2018г.