Д Е К Л А Р А Ц И Я от О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Г Р А Д П Е Р Н И К Относно: Спиране на ТЕЦ „Република” – град Перник след отоплителния сезон.