ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет Перник и неговите комисии за периода от 02.05.2018 г. до 01.11.2018 г.