Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Перник за 2019г.