Обявление за конкурс за възлагане на управлението на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД, гр. Перник