ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет Перник и неговите комисии за периода от 02.11.2018 г. до 01.05.2019 г