Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Перник – отменена с Решение № 585/13.01.2020г. на Административен съд – Перник Перник