НАРЕДБА № 9 ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО- ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК- в сила от 06.03.2020г.