НАРЕДБА за реда и условията за упражняване правата на Община Перник върху общинската част от капитала на търговските дружества