Наредба за тарифите и таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд.