ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2014Г.