Докладна записка за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник