Докладна записка от група общински съветници за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Перник.